title

להורדה

אזל: פרק 93

החפרפרת מתגלה, ושני הצדדים רודפים אחריה. טבפיק בדילמה קשה: האם לעזור לשבנם או להרוג אותה...

כשהחפרפרת מתגלה שני הצדדים רודפים אחריה. טבפיק נמצא בדילמה קשה. האם יעזור לשבנם, יגן עליה או יהרוג אותה. ג'נגיז מגלה לאיישן מה הסוד שלו ומה התכנית הגדולה שלו. איישן מזלזלת בג'נגיז אולם נותנת לו עצה לדרך.