title

להורדה

גונול: פרק 13

נשה שומעת את גונול מספרת שטקין ניסה לאנוס אותה ומודיעה למאזהר. לאלה מונעת מגונול להתאבד.

טקין מאיים על גונול שאם לא תבוא לביתו הוא יהרוג את יוסוף. נשה שומעת את גונול מספרת שטקין ניסה לאנוס אותה ומודיעה למאזהר. לאלה מונעת מגונול להתאבד.

פרקים מלאים