פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
   הגדרת צליל התרעה

   title

   להורדה

   תקנון ההשתתפות במבצע

   תקנון מבצע "הופעת נטליה אוריירו - מרץ 2018"
   א. המבצע
   • הוראות תקנון זה מתייחסות למבצע אשר עורכת חברת דורי מדיה טי. אל. וי בע"מ (להלן: "המבצע" ו- "דורי" בהתאמה) המתנהל בעמוד הפייסבוק של "ויוה", שכתובתו facebook.com/vivatv.il (להלן: "עמוד הפייסבוק"), באתר האינטרנט של "ויוה", שכתובתו. viva.walla.co.il (להלן: "האתר"), ובערוצי ויוה וויוה פלוס בכבלים ובלוויין שמספריהם (בהתאמה): 27 ו- 28 בהוט ו- 35 ו- 36 ב- Yes (להלן יחדיו: "הערוצים"). במהלך תקופת המבצע תעלה דורי לעמוד הפייסבוק ולאתר וכן תשדר בערוצים פרומו, בו יתבקשו הצופים לצלם את עצמם צופים שרים את אחד מלהיטיה של הזמרת נטליה אוריירו. את הסרטונים יש לשלוח בהודעה פרטית לעמוד הפייסבוק. עשרה מהמשתתפים שישלחו את הסרטונים היצירתיים ביותר יזכו בפרסים כמפורט בתקנון זה.
   • יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו. ככל שהמשתתף הינו קטין, עליו להעביר את התקנון לעיון הוריו / אפוטרופוסיו.

   ב. ההשתתפות במבצע
   • הזכאות להשתתפות במבצע, הזכייה בפרסים ומימושם היא אישית ואינה ניתנת להעברה וכפופה לעמידה בכל תנאי תקנון זה.
   • במבצע אינם רשאים להשתתף עובדי דורי וכל חברה הקשורה עימה (affiliate, subsidiary) ובני משפחותיהם, והם לא יהיו זכאים לפרס כלשהו גם במקרה שהשתתפו וזכו בניגוד לאמור.
   • בעצם ההשתתפות במבצע זה, כל אחד מהמשתתפים (ובמקרה של קטינים - גם הוריהם / אפוטרופוסיהם החוקיים), מסכימים לכללי מבצע זה ומאפשרים לדורי ו/או למי מטעמה לעשות כל שימוש בפרטי המשתתפים מנת לפרסם את זכייתם במי מהפרסים (ככל שיזכו) ולסיקור המפגש באתר ו/או בעמוד הפייסבוק ו/או בערוצים, אם וככל שדורי תחפוץ בכך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של דורי.
   • המשתתפים לא יעלו לדף הפייסבוק כל חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע ו/או פוגע בפרטיות ו/או בשמו הטוב של אדם, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות, הסתה או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל ו/או חומר אשר עלול לפגוע ו/או להטריד משתתפים אחרים. המשתתפים לא יפרסמו ו/או יעלו לדף הפייסבוק תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין.
   • המשתתפים לא יאספו ו/או יחשפו נתונים על משתתפים אחרים. כמו כן המשתתפים לא יעלו לדף הפייסבוק חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהגו בכל דרך העלולה לגרום לדורי נזקים ו/או פגיעה ובכלל זה פגיעה בשם הטוב ובמוניטין.
   • דורי רשאית להפסיק פעילות ולהסיר מועמדות של משתתף אשר לא ימלא את המפורט לעיל ו/או שיפעל בכל דרך העשויה לפגוע אם בעקיפין או במישרין בה או במשתתפי המבצע, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.

   ג. תקופת המבצע
   המבצע יהיה בתוקף מיום 1.3.18 עד ליום 11.3.18 (כולל) (להלן: "תקופת המבצע"). דורי רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתפים ולזוכים לא תהא כל טענה כלפיה בקשר לכך.

   ד. הזכייה בפרס
   • "הפרס" - עשרה (10) משתתפים אשר סרטוניהם ייבחרו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של דורי, כיצירתיות וכמעניינות ביותר, יזכו כל אחד בכרטיס זוגי למופע בכיכובה של נטליה אוריירו אשר עתיד להתקיים ביום 20.3.2018 או במועד סמוך לו בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב (להלן: "המופע"). 10 הזוכים יזכו גם במפגש "מאחורי הקלעים" ביום המופע (להלן: "המפגש"). מיקום ומועד מדוייק של המפגש יימסרו לזוכה מראש, בתום תקופת המבצע.
   • מובהר בזאת, כי דורי תהא רשאית לשנות את הפרס ובלבד ששוויים ואופיים לא יהיו ישתנו מהותית.
   • מובהר כי לא ניתנת זכות בחירה בנוגע לפרסים, וכי דורי היא המחליטה הבלעדית בנוגע לחלוקת הפרסים. הזכייה אינה תלויה במס' לייקים (סימוני "אהבתי"). ההחלטה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה. המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מדורי בקשר לכך.
   • דורי רשאית להתנות את הזכייה בפרס ו/או את מימושו בחתימת הזוכה, ובמקרה של קטין - של הוריו ו/או אפוטרופוסיו החוקיים, על כתב ויתור זכויות, בקשר לביצוע צילומים ו/או הקלטות במהלך המפגש וזכות דורי ו/או מי מטעמה לבצע שימוש בהם.
   • הזוכה בפרס יגיע למפגש בכוחות עצמו ועל חשבונו. במידת הצורך, יתבקש הזוכה בפרס להגיע מלווה בהורה/אפוטרופוס (מצוידים בתעודת זהות) למפגש ולאשר בחתימתם את קבלת הפרס וסיקורו ופרסומו של המפגש. במהלך המפגש מתחייב הזוכה להשמע להוראות נציגי דורי.
   • הפרסים הינם חד פעמיים ואישיים לכל זוכה ואינם ניתנים להעברה.

   ה. אופן מתן הודעה ומשלוח הפרס לזוכה
   • דורי ו/או מי מטעמה תפרסם את שמות הזוכים באתר ובעמוד הפייסבוק, ותנסה ליצור עמם קשר באמצעות הפייסבוק.
   • במידה שלא ייווצר קשר עם מועמד לזכייה בפרס בתוך שלושה ימים ממועד סיום המבצע ו/או לא אותר ו/או נמצא כמי שאינו עומד בתנאי ההשתתפות והזכייה כאמור בתקנון זה, ייפסל אותו משתתף וייבחר המועמד אשר נמצא במיקומי הדירוג במספר העוקב הבא אחריו.
   • לאחר שייווצר קשר בין דורי לבין המועמדים לזכייה ובתנאי שאותם מועמדים עמדו בתנאי התקנון לזכייה, תודיע להם דורי לאן עליהם לפנות בכדי לקבל את הפרסים.
   • דורי שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו במבצע, וכן תהיה רשאית לעכב או למנוע מסירת מי מהפרסים למשתתף שהשתתף במשחק תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב, אף אם זכייתו לא הייתה תוצאה ישירה של מעשה מעין זה.
   • דורי רשאית שלא למסור מי מהפרסים למשתתף שזכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המבצע באופן אחר כלשהו, גם אם היה זוכה אף ללא המעשה הנ"ל. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן מבצע סביר ומקובל ו/או עם מהות המבצע ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי המבצע.

   ו. זכויות יוצרים, צילום ותקשור
   ידוע למשתתפים במבצע (וככל שהם קטינים - גם להוריהם / אפוטרופסיהם החוקיים) כי כל המתרחש במהלך המופע ו/או המפגש ייתכן ויצולם על ידי דורי ויפורסם על פי שיקול דעתה הבלעדי במדיות שונות לרבות, אינטרנט, טלוויזיה וכו'.

   ז.ויתור ופטור מאחריות
   • ההשתתפות במבצע על כל שלביו תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים במבצע, וככל שהם קטינים - באחריות הוריהם / אפוטרופסיהם החוקיים. דורי לא תישא באחריות לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף אשר נגרם למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפותם ו/או אי השתתפותם במבצע או בכל חלק ממנו לרבות לעניין מימוש הפרסים.
   • המשתתפים (וככל שהם קטינים - הוריהם / אפוטרופסיהם החוקיים) פוטרים בזאת את דורי באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו ו/או ייגרמו כתוצאה מזכייתם במי מהפרסים ו/או מימושו. מימוש הפרסים הוא על אחריותם הבלעדית.
   • דורי לא תישא בכל אחריות אם וככל שהמופע יבוטל ו/או לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות הערוצים ו/או דף הפייסבוק ו/או האתר והיא אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים בהם, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה לא מורשית למחשבי דורי או מפני קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת, אצל דורי או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה. קיום המופע, פעילות האתר ו/או דף הפייסבוק ו/או הערוצים תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים ודורי אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתפים ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.
   • דורי שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע, על פי שיקול דעתה במקרה בו יתברר כי המופע בוטל ו/או חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף במבצע או מדורי לערוך את אותו שלב או חלק במבצע.
   • דורי רשאית לשנות את מבנה המבצע, שלביו, תוכנו, מתכונתו ונהליו, תקופתו, על פי שיקול דעתה המוחלט במקרים אשר יצדיקו עדכון מעין זה. על שינוי תנאי המבצע כאמור בסעיף זה תינתן הודעה במסגרת האתר ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא דורי לנכון.


   ח. כללי
   • דורי שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר / בדף הפייסבוק.
   • השתתפות במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
   • מובהר, כי לא ניתן יהיה לערער על תוצאות המבצע, וקביעתה של דורי לגבי זהות הזוכים תהא סופית ומוחלטת.
   • הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר.
   • רישומי מערכות דורי ו/או מערכות מי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לזהות הזוכים במבצע.
   • התקנון מתייחס לשני המינים הן לגבר והן לאישה ולכן כל הכתוב בלשון זכר מתייחס גם לנקבה וכל הכתוב בלשון נקבה מתייחס גם לזכר.
   • בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף (וככל שהוא קטין - גם הוריו / אפוטרופסיו החוקיים) כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף במבצע כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
   • הוראות התקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתתפים במבצע, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין דורי.
   • על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.
   • למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקית גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.