title

להורדה

רמדיוס

שחקנית: אנה ברתה אספין

רמדיוס היא אישה טובה וחומלת, שמסייעת למרסלו לאחר שהיא מוצאת אותו גוסס בעקבות ניסיון הרצח. מאז אותו האירוע, מרסלו אינו זוכר כלום ורמדיוס מעניקה לו מחסה וזהות חדשה.