title

להורדה

פטמגול: פרק 31

ההיעלמות של פטמגול מדאיגה הן את בני משפחתה והן את בני משפחת ישראן.

ההיעלמות של פטמגול מדאיגה הן את בני משפחתה והן את בני משפחת ישראן. מרים נזכרת שפטמגול הכירה את חברתו של אמרה והם פונים אליו בבקשת עזרה. מלטם מחטטת בטלפון של סלים ושומעת הודעה קולית מחשידה.