title

להורדה

אזל: פרק 100

קנאן נפגש עם אדם שלא ראה שנים רבות. עלי ורמיז מחליטים לעשות עסקים עם אהיר. איישן מופתעת.

קנאן יוצא לחפש את איישן, אך לפני שיעשה זאת הוא ייפגש עם מישהו שלא ראה שנים רבות שיעזור לו להבין משהו. עלי ורמיז מחליטים לעשות עסקים עם אהיר למורת רוחו של אזל. מי שמוצא את איישן מפתיע אותה בוידוי קשה.