title

להורדה

גונול: פרק 30

גונול מתחילה להיזכר ברגשותיה כלפי יוסוף וחוששת שבגדה בבעלה. סלמה חושפת בפני טקין פרטים אישיים.

להילמי נודע ששרמין שכרה רוצח שכיר כדי לחסל את גונול. גונול מתחילה להיזכר ברגשותיה כלפי יוסוף וחוששת שבגדה בבעלה. סלמה חושפת בפני טקין פרטים אישיים. עומר רואה בבית של מאזהר ולאלה תמונה של גונול.

פרקים מלאים