title

להורדה

5 כוכבים: פרק 15

וירחיניה ממשיכה לגנוב דברים ופלור מחפה עליה. חבו בטוח שאמנדה משקרת לגבי התאונה ונפרד ממנה סופית.

וירחיניה ממשיכה לגנוב דברים ופלור מחפה עליה. חבו בטוח שאמנדה משקרת לגבי התאונה ונפרד ממנה סופית. מנואל מקנא בגלל שיחות הטלפון שמירנדה מקבלת. טרסה מודה בפני איגנסיו שווירחיניה אינה הבת של מריו.

פרקים מלאים