title

להורדה

גונול: פרק 26

יוסוף מגלה כי הוא אבי הילד של גונול ודורש מהילמי לשנות את התכניות. האטיג'ה הולכת לבקר את גונול.

יוסוף מגלה כי הוא אבי הילד של גונול ודורש מהילמי לשנות את התכניות. האטיג'ה הולכת לבקר את גונול. סלמה הולכת עם טקין לארוחת ערב משפחתית בבית אביו. מהמוט ואיילין משתפים זה את זה ברגשותיהם.

פרקים מלאים