title

להורדה

גונול: פרק 23

אוזלם שוכרת כמה בריונים לפרוץ לגלריה שלה, כדי שיוסוף יחוש אשם. עלי מגלה לנשה את מעשיו האכזריים של טקין.

מתברר שהילד שגונול ופיגן עזרו לו הוא ילד מקומי מבית יתומים. אוזלם שוכרת כמה בריונים לפרוץ לגלריה שלה, כדי שיוסוף יחוש אשם. עלי מגלה לנשה את מעשיו האכזריים של טקין.

פרקים מלאים