title

להורדה

גונול: פרק 20

פיגן מחליפה את התרופות של גונול בוויטמינים כדי שהתינוק לא ייפגע, וגונול מתחילה להיזכר ביוסוף לאט לאט.

פיגן מחליפה את התרופות של גונול בוויטמינים כדי שהתינוק לא ייפגע, וגונול מתחילה להיזכר ביוסוף לאט לאט. יוסוף נזכר ברכב שהתנגש בהם.

פרקים מלאים