title

להורדה

גונול: פרק 10

קורשאט מתעמת עם יוסוף וטוען שלא הוא הרג את בנו. אוזלם מוצאת את מכתב הפרדה שיוסוף כתב לגונול.

גונול מצליחה לברוח בעזרת שרמין, וטקין מנצל את המצב ולוקח אותה לביתו. קורשאט מתעמת עם יוסוף וטוען שלא הוא הרג את בנו. אוזלם מוצאת את מכתב הפרדה שיוסוף כתב לגונול ומבינה שחיכתה לו לשווא.

פרקים מלאים