title

להורדה

שורה וסאיט: פרק 33

ההכנות לפתיחה המחודשת של המלון בעיצומן. שורה מפתיעה את סאיט בהחלטתה לא לעבור לגור אתו.

ההכנות לפתיחה המחודשת של המלון בעיצומן. שורה מפתיעה את סאיט בהחלטתה לא לעבור לגור אתו. אלייה וג'ליל פותחים בהליכי גירושים. סאיט משתף את עלי בסוד בכוונותיו העתידיות, בלי לדעת שיש מי שמצותת להם.

פרקים מלאים